Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
15-04-2015

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 16 май 2015 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

  1. Отчет на председателя на сдружението за 2014 г.,
  2. Доклад на Контролната комисия,
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ НА НАЙ-РАННИТЕ МОЗАЙКИ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. СОФИЯ“
01-09-2014

 

Проектът е насочен към реставрацията и експонирането на място на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“ в София. Мозайките имат изключително високата научна и художествена стойност. Те са единственото оцеляло свидетелство за мащаба и пропорциите на най-ранната архитектурна структура, с която започва историята на днешната църква „Св. София“.

 

  

Предвидените реставрационни намеси са свързани с обработка на вдигнатите през 1997 г. мозаечни фрагменти, прехвърлянето им върху нова основа и монтирането им в експозицията на археологическото ниво под църквата „Св. София“.

 

 

През първия етап се реставрират мозаечни фрагменти от най-западната част на архитектурната структура. С връщането на мозайките на тяхното оригинално място ще се възстанови естествения смислов център в експозицията на археологическото ниво под църквата „Св. София“.

 

 

Проектът запълва един много осезаем пропуск: на фона на богатото културно наследство на Древна Сердика и множеството открити мозаечни фрагменти при археологически проучвания, на територията на столицата все още няма нито един пример с експонирани на място мозайки.

 

 

Проектът „Реставрация на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“ е естествено продължение на дългогодишните усилия на Столична Община за експониране на археологическото ниво на храма. Реставрацията и връщането на мозайките на оригиналното им място ще повиши атрактивността на експозицията и популяризирането й сред по-широката публика.

 

 

Проектът е и принос в подготовката на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

 

 

 Първият етап от проекта е финансиран от Столична програма "Култура" 2014

 

 

 

Второ писмо на АРБ до Министерството на културата във връзка с реставрацията на мозайките от "Епископската базилика" в Сандански
28-08-2014
АРБ участва в Европейския проект EwaGlos
09-08-2014

 

 

АРБ е асоцииран партньор в Европейския проект EwaGloshttp://ewaglos.eu/ . Проектът предвижда създаване на богато илюстриран речник в областта на реставрацията на стенописи и декоративни архитектурни повърхности. Проектът включва консорциумот седем европейски държави, с различни езици и културно наследство, подкрепен от асоциирани партньори и външни експерти с още четири европейски езика.

За интегриран подход към културното наследство на Европа
03-08-2014

Гореща новина от Комисията към Европейския парламент: „За интегриран подход към културното наследство на Европасега е на разположение на всички официални езикови версии на Европейския съюз:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:477:FIN

Ето на версията на Български

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2014”
20-05-2014
АРБ и Музея в Благоеврад с подкрепата на секция "Реставрация" организират на 24-ти и 25-ти октомври 2014 национална конференция по проблемите на  реставрацията на културни ценности със заглавие "Форум Реставрация 2014". Повече информация на прикачените файлове Покана за участие и Формуляр за участие.
Нови членскки карти на АРБ
18-05-2014

 

 

Членските карти на АРБ вече имат нов дизайн. Автор е нашата колега Надежа Цветкова.

Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Еписксопската базилика" в Сандански
23-04-2014АРБ, секция"Реставрация"при СБХ и БНК на ИКОМОС изпратиха до министъра на културата и министъра на регионалното развитие Становище за реставрацията на мозайките от „Епископската базилика" в Сандански. На нашия сайт има копие в раздел документи и публикации/други

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
17-04-2014

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и на решение на Общото събрание на АРБ от 14.12.2013 г., свиква Общо събрание на сдружението на 17 май 2014 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

  1. Финансов отчет на ковчежника за 2013 г.;
  2. Доклад на Контролната комисия за финансовия отчет за 2013 г.;
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Становище на АРБ за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора
19-02-2014

АРБ изпрати до министъра на културата и министъра на регионалнота развитие "Становище за реставрацията на мозайките от "Военен терен" в Стара Загора". На нашия сайт има копие в раздел документи и публикации/други1 2 3 4 5 6
ARB © 2024