Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Новини

 

 

 

 

Писмо на АРБ до Министерството на земеделието и храните
10-05-2016

АРБ изпрати писмо до Министерството на земеделието и храните във връзка с подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Семинар по реставрация
04-05-2016

Семинар по реставрация, организиран от ИЧЕ-Италия. Линк към документ за регистрация.

Общо събрание на АРБ
01-03-2016

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 02 април 2016 г., събота, в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

 1. Отчет на председателя за дейността на сдружението през 2015 г.;
 2. Финансов отчет за 2015 г.;
 3. Доклад на Контролната комисия;
 4. Избор на председател на АРБ;
 5. Избор на Управителен съвет на АРБ;
 6. Избор на Контролна комисия на АРБ;
 7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Писмо до Комисията по култура
15-02-2016

 

АРБ изпрати писмо (15.02.2016г.) до Комисията по култура на Народното събрание относно предложенията за изменения в Закона за културното наследство. В писмото се изтъква, че някои от предложените промени застрашават българското културно наследство и се правят конкретни мотивирани предложения за промени в предложения законопроект. Писмото може да бъде видяно тук.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРБ
15-04-2015

Управителният съвет на “Асоциация на реставраторите в България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 16 май 2015 год. в 10 часа в сградата на Приложния факултет на НХА на бул. „Цариградско шосе” № 73 при следния дневен ред:

 1. Отчет на председателя на сдружението за 2014 г.,
 2. Доклад на Контролната комисия,
 3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ НА НАЙ-РАННИТЕ МОЗАЙКИ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. СОФИЯ“
01-09-2014

 

Проектът е насочен към реставрацията и експонирането на място на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“ в София. Мозайките имат изключително високата научна и художествена стойност. Те са единственото оцеляло свидетелство за мащаба и пропорциите на най-ранната архитектурна структура, с която започва историята на днешната църква „Св. София“.

 

  

Предвидените реставрационни намеси са свързани с обработка на вдигнатите през 1997 г. мозаечни фрагменти, прехвърлянето им върху нова основа и монтирането им в експозицията на археологическото ниво под църквата „Св. София“.

 

 

През първия етап се реставрират мозаечни фрагменти от най-западната част на архитектурната структура. С връщането на мозайките на тяхното оригинално място ще се възстанови естествения смислов център в експозицията на археологическото ниво под църквата „Св. София“.

 

 

Проектът запълва един много осезаем пропуск: на фона на богатото културно наследство на Древна Сердика и множеството открити мозаечни фрагменти при археологически проучвания, на територията на столицата все още няма нито един пример с експонирани на място мозайки.

 

 

Проектът „Реставрация на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“ е естествено продължение на дългогодишните усилия на Столична Община за експониране на археологическото ниво на храма. Реставрацията и връщането на мозайките на оригиналното им място ще повиши атрактивността на експозицията и популяризирането й сред по-широката публика.

 

 

Проектът е и принос в подготовката на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

 

 

 Първият етап от проекта е финансиран от Столична програма "Култура" 2014

 

 

 

Второ писмо на АРБ до Министерството на културата във връзка с реставрацията на мозайките от "Епископската базилика" в Сандански
28-08-2014
АРБ участва в Европейския проект EwaGlos
09-08-2014

 

 

АРБ е асоцииран партньор в Европейския проект EwaGloshttp://ewaglos.eu/ . Проектът предвижда създаване на богато илюстриран речник в областта на реставрацията на стенописи и декоративни архитектурни повърхности. Проектът включва консорциумот седем европейски държави, с различни езици и културно наследство, подкрепен от асоциирани партньори и външни експерти с още четири европейски езика.

За интегриран подход към културното наследство на Европа
03-08-2014

Гореща новина от Комисията към Европейския парламент: „За интегриран подход към културното наследство на Европасега е на разположение на всички официални езикови версии на Европейския съюз:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:477:FIN

Ето на версията на Български

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2014”
20-05-2014
АРБ и Музея в Благоеврад с подкрепата на секция "Реставрация" организират на 24-ти и 25-ти октомври 2014 национална конференция по проблемите на реставрацията на културни ценности със заглавие "Форум Реставрация 2014". Повече информация на прикачените файлове Покана за участие и Формуляр за участие.


1 2 3 4 5 6
ARB © 2019