Условия за членство в Асоциацията на реставраторите в България

Членството в Асоциацията на реставраторите в България (АРБ) е доброволно и индивидуално.


Член може да бъде:

  1. Всеки дипломиран реставратор с магистърска степен, придобита след пълен петгодишен курс по реставрация, или приравнена на такава диплома придобита в чужбена, и минимум две години професионална практика по реставрация;
  2. Реставратор, който е без диплома по реставрация, поради изискванията към професията в миналото,  но е с висше образование,  притежава  дългогодишен опит (поне 20 години) и е с доказан значителен принос към реставрацията в България;
  3. Учен-изследовател с минимум пет години стаж в областта на реставрацията.

Членството в АРБ може да бъде пълноправно или асоциирано:

  1. Пълноправни членове могат да бъдат изброените в точки 1и 2 по-горе (виж и устава на АРБ
  2. Асоциирани членове могат да бъдат всички изброени в трите точки.

Придобиване на членство:

Кандидатът подава писмено заявление до УС, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава и ще изпълнява членските си задължения както са регламентирани в него и в приетия етичен кодекс. Заявлението е придружено от автобиография.

Членството се придобива след решение на УС, взето с  обикновено мнозинство от всички членове.

В случай на отказ, отхвърления кандидат може  да отнесе въпроса до Общото събрание на АРБ, което решава въпроса окончателно.

Права и задължения на членовете:

Всеки пълноправен член има право да участва в управлението на АРБ, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й съгласно разпоредбите на този устав.

Асоциираните членове могат да участват в управлението на АРБ чрез участието си в общото събрание, но не могат да бъдат избирани в УС и КК и не могат да участват при взимане на решения предвидени в чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5 на устава на АРБ. Всеки асоцииран член има право да бъде информиран за дейност на АРБ, да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й съгласно разпоредбите на този устав.

Всеки член е длъжен да прави встъпителна вноска и редовен годишен членски внос, в размер определен от ОС, за всяка календарна година, дължим до 31 декември при касиера на АРБ.

Всеки член е длъжен да се въздържа от действия, които биха накърнили доброто име на Асоциацията, противоречат на целите и/или злепоставят организацията.

Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Членските права и задължения, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членството:

При едностранно волеизявление до  УС;

2.      Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.      С изключването;

4.      При отпадане.

По предложение на УС, ОС взима решение за изключване при поведение, несъвместимо с устава, целите или етичния кодекс на АРБ.

Отпадането поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността се констатира по документи като УС е компетентен да вземе решение за прекратяване на членство на съответния член на АРБ.

На лице с прекратено членство не се възстановяват встъпителните вноски и членския внос.

Членски внос:

Встъпителният членски внос за пълноправните членове е 30 лв., а за асоциираните- 15 лв.

Годишният членски внос за пълноправните членове е 50 лв., а за асоциираните- 25 лв.

 

ARB © 2024